Quần Cam Blog

#interview

Chuyện làm bài test phỏng vấn

Khi làm bài test phỏng vấn kĩ thuật, ngoài việc đảm bảo cho code của bạn sạch, đẹp, dễ hiểu và chạy thì một số điều sau cũng hết sức quan trọng.