Quần Cam

#erlang

IO data và Vectored IO

Bài viết giới thiệu về IO data, Vectored I/O và tối ưu hóa hệ thống dùng Elixir bằng cách tận dụng Vectored I/O.

Poolboy và kĩ thuật pooling trong Erlang/Elixir