Quần Cam Blog

#bundler

Tôi đã tuột quần với Bundler như thế nào?

Khi làm việc với Ruby và Bundler, ta rất hay thường dùng Bundle.setup và Bundle require để load các thư viện trong project. Vậy có bao giờ bạn bị lỗi tuột quần với nó chưa?